Senior economist, urban project manager. Nizhny Novgorod, Russia.

Senior economist, urban project manager. Nizhny Novgorod, Russia.